Säännöt

Document

1 NIMI

Yhdistyksen nimi on Teatterintutkimuksen seura, Föreningen för teaterforskning i Finland ja yhdistyksen nimestä voidaan käyttää kansainvälisissä yhteyksissä epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Society for Theatre Research.

 

2 KOTIPAIKKA

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 

3 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää teatterin ja muun esittävän taiteen tutkimusta sekä tutkijoiden välisiä yhteyksiä ja lisätä tutkimuksen ja taiteen välistä vuorovaikutusta. 

Tehtävää toteutetaan järjestämällä alaan liittyviä seminaareja, konferensseja ja esitelmätilaisuuksia, pyrkimällä parantamaan alan tutkimusedellytyksiä, tukemalla tutkijakoulutusta, harjoittamalla julkaisutoimintaa, edistämällä alan kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä, tiedotustoiminnalla ja muilla vastaavilla tavoilla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita, toimeenpanna varainkeräyksiä ja maksullisia juhlatilaisuuksia sekä vastaanottaa apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja. Mahdollisesti saatava tuotto on käytettävä sääntöjen mukaisten tarkoitusten toteuttamiseksi.

 

4 JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat vuosi- ja kunniajäseniä sekä kannatus- ja opiskelijajäseniä. Vuosijäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista. Kunniajäseneksi voidaan kutsua yksityinen henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä alan opiskelija. Jäsenet kutsuu ja hyväksyy anomuksesta yhdistyksen hallitus.

Vuosi- ja kunniajäsenillä on kullakin yksi ääni yhdistyksen kokouksissa. Kannatus- ja opiskelijajäsenillä on kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeus.

Vuosi- ja kunniajäsenten, jotka eivät ole Suomen kansalaisia, yhteenlaskettu määrä voi olla korkeintaan yksi neljäsosa yhdistyksen äänivaltaisista vuosi- ja kunniajäsenistä.

 

5 JÄSENMAKSU

Vuosi-, kannatus- ja opiskelijajäsenten vuosittaisesta jäsenmaksusta päättää yhdistyksen syyskokous erikseen kullekin jäsenryhmälle. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.


6 YHDISTYKSEN SYYS- JA KEVÄTKOKOUS

Yhdistyksen asioista päätetään syys- ja kevätkokouksessa, joiden lisäksi voidaan hallituksen esityksestä tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti hallitukselta niin vaatiessa järjestää ylimääräinen päättävä kokous neljän viikon kuluessa kirjeen saapumisesta. Kokouksista lähetetään kirjallinen kutsu jäsenille vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kokoukset avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, minkä jälkeen kokous valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

Syyskokous tulee pitää marras-joulukuussa ja kevätkokous maalis-huhtikuussa. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan kanta ratkaisee, paitsi henkilövaaleissa, jotka ratkaistaan arvalla.

Syyskokouksessa
1. päätetään joka toinen vuosi hallituksen jäsenmäärästä (5-8) ja valitaan
puheenjohtaja ja muut jäsenet joka toinen vuosi
2. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
3. hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi
4. vahvistetaan talousarvio seuraavaksi toimintakaudeksi
5. vahvistetaan vuosi- sekä opiskelija- ja kannatusjäsenten jäsenmaksu
6. päätetään hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden ja tilintarkastajien mahdollisista palkkioista
7. käsitellään muut hallituksen sekä hallitukselle vähintään 14 päivää ennen kokousta käsiteltäväksi esitetyt asiat, jotka mainitaan kokouskutsussa.

Kevätkokouksessa
1. hyväksytään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta
2. esitetään edellisen kauden tilikertomus ja hyväksytään tilinpäätös
3. päätetään vastuuvapaudesta tilivelvollisille
4. käsitellään muut hallituksen ja hallitukselle vähintään 14 päivää ennen kokousta käsiteltäväksi esitetyt asiat, jotka mainitaan kokouskutsussa.

 

7 HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Yhdistyksen asioita hoitaa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 5-8 muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä kutsuu taloudenhoitajan ja mahdolliset muut toimihenkilöt. Taloudenhoitajan ja muiden toimihenkilöiden ei tarvitse olla hallituksen jäseniä eikä heillä ole äänioikeutta hallituksen kokouksessa, jos heidät on sinne kutsuttu. Hallitus astuu tehtäväänsä seuraavan kalenterivuoden alussa. Hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen peräkkäin vain kaksi kertaa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 2 hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi henkilövaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

Yhdistyksellä on kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa.

 

8 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai sihteeri tai se tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen määrää, kukin erikseen.

 

9 TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

10 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous, ja muutos on vahvistettava toisessa yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan kummassakin kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä tehty yhtäpitävä päätös.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat ja omaisuus on luovutettava yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti Suomessa toimivalle oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka toimii samanlaisten päämäärien hyväksi.