Föreningen för teaterforskning i Finland

Föreningen för teaterforskning i Finland grundades hösten 2002. Den samlar i sin krets forskare från olika områden av scenkonst allt från drama och dramateater till dansteater och opera, från analys av performativa företeelser i samhället till cirkus, och forskning av såväl inhemsk som utländsk teater. Avsikten är att befrämja kontakter forskare emellan genom att anordna seminarier, konferenser och föredrag. Föreningen bedriver publikationsverksamhet, sprider information och stöder inhemska forskares internationella kontakter. Föreningen stöder aktivt forskarutbildningen på sitt område och strävar att genom sin verksamhet befrämja växelverkan mellan forskning och konst.

Föreningen har personliga medlemmar: ordinarie medlemmar, hedersmedlemmar, stödmedlemmar samt studentmedlemmar. Ett samfund som vill stödja föreningens verksamhet kan vara en stödmedlem. Till studentmedlem kan antas en studerande på området.

Beslut angående föreningens ärenden fattas vid höst- och vårmöten. I samband med mötena anordnas regelbundet ett symposium som är öppet för alla med intresse för teaterforskning.